Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (spotřebitel,odběratel na IČ).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a jejich pozdějších novel. Je-li smluvní stranou odběratel na IČ,tedy nikoli spotřebitel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. a jeho pozdějších novel

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva , případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající.je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je odběratelem na IČ.

Kupujíc- spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující-odběratel na IČ, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

.Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu vč.dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím odběratel na IČ, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu pouze na základě dohody s kupujícím.V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat práva spotřebitele či odběratele na IČ vyplývající z kupní smlouvy či reklamačního řádu.

Na kupujícího, který je odběratele na IČ přechází vlastnické právo na zboží momentem jeho řádného zaplacení.Převezme-li kupující zboží od dodavtele, je kupující povinen prohlédnout zboží co nejdříve.Zjistí-li na dodaném zboží vady, pro které nemůže se zbožím nakládat ke své podnikatelské činnosti, bez zbytečného odkladu uplatní právo na výměnu či po dohodě s dodavatelem na přiměřenou slevu nebo vrácení zaplacené ceny zboží, jinak práva z těchto vad zboží nebudou kupujícímu přiznána.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovémo případě spotřebitel oznámí prodávajícímu,nejlépe písemně, že odstupuje od smlouvy. Uvede čísla objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží poškozeno, byť jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok ve vrácené kupní ceně. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v těchto případech:

na dodávku zboží, které bylo dodavatelem upraveno podle přání kupujícího

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného jako dočasně nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným podobným nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Pokud byla část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Pokud jste odběratel na IČ, zboží tudíž nakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, právo na vrácení zboží ve 14denní lhůtě vám nevzniká.

Ochrana osobních údajůl

nformace o kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití a dodavatel je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli e-shopu.

 

 

Powered by WEBMEX

Copyright © 2019